Centre Professional Ciutat Ducal

dav

Orde 28/2011 de 10 de maig de la Conselleria d’Educació, per la que es regula l’admissió, l’accés i la matrícula, així com els aspectes d’ordenació general, per a l’alumnat que curse les ensenyances elementals i professionals de Música i Dansa en la Comunitat Valenciana (DOCV 17/05/2011)

Decret 158/2007 de 21 de setembre del Consell, pel qual s’establix el currículum de les ensenyances professionals de música i es regula l’accés a estes ensenyances (DOCV 25/09/2007)

Text refós de l’Orde 28 de 2011 amb la modificació de l’Orde 49 de 2015